Search

Ανακοινώσεις

Σύνταγμα της Ελλάδας

Εκδόθηκε από τη Βουλή το αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας

Η Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων θέτει, σήμερα, σε διανομή το κείμενο του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε. Η έκδοση περιλαμβάνει πρόλογο του Προέδρου της Βουλής, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και ευρετήριο όρων σημαντικά εμπλουτισμένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Συντάγματος.

Διαδικτυακές Πολύτιμες Δευτέρες

Σας προσκαλούμε στις Πολύτιμες Δευτέρες που ξεκινούν μέσα από άλλο δρόμο!

Εφόσον η φυσική παρουσία θέτει περιορισμούς, ακολουθούμε τα διαδικτυακά κανάλια που δεν βάζουν κανένα περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων!

Κάθε Δευτέρα και ένα διαφορετικό θέμα από τις συλλογές, τα ιδιαίτερα τεκμήρια, τις σπάνιες εκδόσεις, έγγραφα αρχείων, έργα τέχνης της Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται στις Πολύτιμες Δευτέρες, μέσα από τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα και την ματιά μας.

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου αρχίζει ο νέος κύκλος, όπως αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα.

Σας θυμίζουμε και την Λέσχη Ανάγνωσης που συναντιέται κάθε μήνα.

 

Δηλώστε την συμμετοχή σας στο reference@parliament.gr και θα λάβετε τον σύνδεσμο

 

Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής

Η Λέσχη Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής επαναλειτουργεί πλέον διαδικτυακά.

«Σα μια παλιά λύπη μέσα σ’ ένα καινούργιο ποίημα.»

Theme picker

Βιβλιογραφικό Δελτίο

Καρλ Πόππερ, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της

Ένα βιβλίο πάνω στην ανοικτή κοινωνία και τα θετικά που έχει να προσφέρει: Καρλ Πόππερ, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

  • Ν.3861/2010  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις
  • Ν.4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης
  • Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Ν.4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
  • Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
  • Ν.4727/2020 Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Ηγεσία, Πολιτική και Κορωνοϊός, 2020

Με άμεση αντίδραση στην κρίση υγείας που πλήττει την υφήλιο, κυκλοφόρησε από τους συναδέλφους της Βουλής των Ελλήνων η έκδοση " Ηγεσία, Πολιτική και Κορωνοϊος:  η πρώτη αντίδραση σε οκτώ χώρες". Συγγραφείς ο π. Γενικός Γραμματέας της Βουλής Αθανάσιος Παπαϊωάννου και νυν Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και η δρ Κοινοβουλευτικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Βαρβάρα Γεωργοπούλου.

Βιοηθικά

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση ενός περιοδικού για τη Βιοηθική, σε ηλεκτρονική μορφή, του πρώτου στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Theme picker

Εκδόσεις

Λεκτικός εκφοβισμός: Ο σύγχρονος «Προκρούστης»

Ο λόγος έχει τη δύναμη να ενώσει ή να διχάσει. Οι γλωσσικές μας επιλογές δεν είναι ουδέτερες· δείχνουν τη στάση μας απέναντι στον Άλλο.  

Η νέα έκδοση της Βιβλιοθήκης της Βουλής με τίτλο «Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν»: Bιωματικό εργαστήριο για τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον. Οδηγός για εκπαιδευτικούς θεματοποιεί τη διττή αυτή δύναμη του λόγου μέσα από τη διερεύνηση του γλωσσικού προσδιορισμού της διαφορετικότητας.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων - Δ΄ Διοικητική Περίοδος (Ιούνιος 1827- Ιανουάριος 1828)

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων - Δ΄ Διοικητική Περίοδος (Ιούνιος 1827- Ιανουάριος 1828), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2020, 355 σ., σειρά: Πηγές 3

Theme picker

Βουλή των Ελλήνων
Αίτηση Συμμετοχής
Facebook - Βιβλιοθήκη της Βουλής
 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Launch event of the European Climate Pact

The European Climate Pact invites everyone to participate in climate action and build a greener Europe.

Join us for the online launch event on 16 December 2020 at 09:00-11:00 CET!

The event will feature:

  • Climate talks by special guests focusing on concrete climate actions in our everyday life
  • Introduction of the first #EUClimatePact Ambassadors
  • A discussion on upcoming Climate Pact pledges
  • Participation of Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission responsible for the European Green Deal

For more information, please visit the Pact website.

Ψηφιακή αλλαγή και κοινωνία της πληροφορίας

EU public consultations in the digital age: Enhancing the role of the EESC and civil society organisations

Η μελέτη που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών (ECAS) στοχεύει στην ανάλυση των τρεχουσών πρακτικών διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στην εξέταση της προοπτικής ενός ενδιάμεσου φορέα, όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ - EESC), και μιας οργανωμένης κοινωνίας πολιτών, βελτιώνοντας αυτό το εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία στην ΕΕ. Οι στόχοι είναι να εντοπιστούν οι κύριες προκλήσεις των διαδικτυακών δημόσιων διαβουλεύσεων της ΕΕ, να αναλυθεί ο τρέχων ρόλος της ΕΟΚΕ και των ΟΚΠ (Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών - Civil Society Organizations - CSOs) σε αυτές τις διαδικασίες και να προταθούν συστάσεις προς την ΕΟΚΕ σχετικά με το πώς θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση των πρωταρχικών αδυναμιών του διαδικτυακού κοινού των διαβουλεύσεων της ΕΕ.

Η κατάσταση της Ένωσης το 2020

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε το όραμά της για μια Ευρώπη που αναδύεται ισχυρότερη από την πανδημία και ηγείται της πορείας προς μια νέα ζωτικότητα. Με το NextGenerationEU, η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να επιτελέσει τις αλλαγές που επιθυμεί όπως η ίδια τις σχεδιάζει.

Theme picker

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής

Την Πέμπτη 01/10/2020 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής και η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
Δράσεις της Βιβλιοθήκης της Βουλής με επίκεντρο την εκπαιδευτική κοινότητα.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν η κυρία Μαρία Καμηλάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης και η κυρία Μαρία Βλασσοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων.
Στη συνεδρίαση των Επιτροπών παρέστη η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής

Την Τετάρτη 17/06/2020 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
α) Ενημέρωση από την κυρία Ελένη Δρούλια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής, για τις δράσεις και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Βουλής κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
β) Ενημέρωση από τον κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, για την πρόοδο των εργασιών της Μόνιμης Ελληνικής Έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο του Άουσβιτς και
γ) Ενημέρωση από την κυρία Μαρία Σακελλαρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διατήρησης και Συντήρησης Έντυπου Υλικού και Έργων Τέχνης της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος.

Ξενάγηση των μελών της Επιτροπής Βιβλιοθήκης στους χώρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο.

Το Παράρτημα της Βιβλιοθήκης της Βουλής που στεγάζεται στην οδό Λένορμαν 218 επισκέφθηκαν μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και συνεργάτες τους, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020. Την πρωτοβουλία και την οργάνωση της επίσκεψης είχε η Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης κ. Άννα Μάνη Παπαδημητρίου. 

Theme picker

Αναζήτηση

Copyright 2021 Βουλή των Ελλήνων Όροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου
Επιστροφή πάνω